Houwen

Online

Algemene voorwaarden Houwen Online

Online marketing Goirle

Online Marketing resultaten die je direct merkt

Bekijk de reviews van andere bedrijven die samenwerken met Houwen Online

Rob W
Rob W
2024-05-02
Na verschillende partijen in de hand te hebben genomen zijn we bij Houwen Online terecht gekomen. Onze campagnes op Google liepen zeer onregelmatig en veel te duur. Na twee weken had Randy onze campagnes al geoptimaliseerd en opnieuw ingericht waardoor de kosten zeker de helft schelen en het al veel stabieler draait. Wij zitten in een heel moeilijke sector met onregelmatige klanten maar per week wordt de campagne steeds stabieler. Nu nog met budgetten schuiven zodat we nog kunnen opschalen. Randy blijven we zeker houden dankjewel voor je inzet en toewijding.
Xandra Buenen
Xandra Buenen
2024-04-21
Houwen online, zit net als ik, in Goirle. Ik heb contact met hem opgenomen voor een site. Massagesalon-relief.nl Om beter gevonden te worden in Google, en in goirle natuurlijk. Hij denkt goed mee! Reageerd snel, heeft erg goed geholpen bij al mijn vragen. Ook kreeg ik een video zodat ik precies kan zien wat ik zelf moet doen voor de site, wel handig, als je er geen verstand van hebt 😅 . Super tevreden!
Thom Liebregts
Thom Liebregts
2024-02-29
Erg tevreden over Houwen Online. Nadat ik mijn SEO en SEA door Houwen Online laat doen had ik gelijk een aantal mooie klussen binnen. Ik kan ook altijd vragen waar het werk vandaan komt, via Google of via advertenties. Alles wordt goed bijgehouden en er wordt altijd super snel gereageerd.
Simone Wildenburg
Simone Wildenburg
2023-11-16
Ik ben erg tevreden met de professionaliteit van Randy. Hij heeft veel kennis en neemt de tijd voor je.
Rens Liebregts
Rens Liebregts
2023-11-14
Heel blij dat ik alles naar Houwen Online heb verplaatst. Ik kan snel schakelen met mn advertenties en vooral mijn SEO is nu veel beter. Voorheen twijfelde ik nog wel eens of en wat er precies gebeurde, maar hier zie ik het gewoon gebeuren en krijg ik veel meer aanvragen via Google. Ook heel fijn dat er altijd snelle reactie is. Met vriendelijke groet. Rens Liebregts Dakonderhoud Nederland.
Yuri Rappange
Yuri Rappange
2023-11-07
Topper! Legt alles duidelijk uit en neemt de tijd voor je!
Eelco Johannes
Eelco Johannes
2023-11-02
Topbedrijf! Goede kennis van zaken en korte lijntjes waardoor snel schakelen een vanzelfsprekendheid is 👊🏻
Monique Molnar
Monique Molnar
2023-08-31
Een hele fijne samenwerking. Als je vragen hebt wordt er heel snel gereageerd. Geeft goede duidelijke uitleg. Houwen online doet mijn advertienties voor mijn bedrijf en is nu bezig om een nieuwe website te maken en die wordt TOP👍
Jimmy Sazouk
Jimmy Sazouk
2023-08-20
Ik had een probleem met mijn Facebook en instagram account. Houwen online heeft mij goed geholpen
Breda GP-online
Breda GP-online
2023-08-16
Top bedrijf

Online marketing: Effectief, Resultaatgericht, Betaalbaar

Artikel 1. Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard, te weten Houwen Online.

Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten en de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor te leveren werkzaamheden, met daarin vermeld de kosten en een termijn voor genoemde werkzaamheden.

Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens (communicatie)belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, contracten, emails en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan opdrachtnemer derden inschakelt.

Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet van toepassing, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

 

Artikel 3. Voorwaarden overeenkomst

Alle offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze kunnen tot aan de uitdrukkelijke aanvaarding ervan door de opdrachtgever steeds eenzijdig worden ingetrokken.

De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd. De opdracht kan elke maand gestopt of gewijzigd worden, waarbij slechts de resterende kosten voor de opdracht tot het eind van de lopende maand betaald dienen te worden.

Alle offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 

Artikel 4. Honorarium

Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reis-, verzend-, transport- en portokosten tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde functioneel ontwerp, projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

Alle betalingen dienen op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

De hoogte van de aanneemsom en de wijze van betaling worden door de opdrachtnemer per email gecommuniceerd.

Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen conform de op dat moment geldende tarieven.

 

Artikel 5 A.Opdrachten en wijzigingen

De opdracht zal per email bevestigd worden aan de opdrachtgever.

De eventuele meer, – of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven. De opdrachtnemer verbindt er zich toe om deze gemaakte afspraken met derden namens en voor rekening van de opdrachtgever tijdig te communiceren.

 

Artikel 5.B. Persoonsgegevens

Opdrachtgever is ‘(verwerkings) ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van Houwen Online ten behoeve van Opdrachtgever.

Opdrachtgever erkent dat de gegevensverwerking zoals opgedragen aan Houwen Online, rechtmatig is. Opdrachtgever vrijwaart Houwen Online van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die hiermee verband houden.

Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst bepaalde persoonsgegevens verwerken voor opdrachtgever Houwen Online is als verwerker in de zin AVG verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Houwen Online noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
Houwen Online zal zich als ‘verwerker’ houden aan alle op hem van toepassing zijnde wettelijke privacyrechtelijke verplichtingen.

Indien noodzakelijk op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen opdrachtnemer en opdrachtgever een door opdrachtnemer aan te leveren verwerkersovereenkomst sluiten waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens zijn geregeld, in het bijzonder ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.

Deze overeenkomst is geldig zolang opdrachtnemer de opdracht heeft van opdrachtgever om gegevens te verwerken op grond van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Deze verwerkersovereenkomst eindigt automatisch zodra de overeenkomst eindigt. De verwerkersovereenkomst kan niet separaat worden beëindigd

Op de verwerking van persoonsgegevens door Houwen Online is de privacy verklaring van Houwen Online, zoals gepubliceerd op haar website, van toepassing.

 

Artikel 6. Onderhouds- en online marketing overeenkomsten

De opdrachtnemer gaat per email een overeenkomst aan. Deze overeenkomst is maandelijks opzegbaar, waar de opdrachtgever verantwoordelijk is voor betaling van de maand waarin opgezegd wordt. Hierbij is het niet van belang of dit op de eerste of laatste dag van de maand opgezegd wordt.

Indien niet expliciet een online marketing overeenkomst wordt aangegaan, rekent de opdrachtnemer voor iedere gewenste activiteit het normale uurtarief à € 100,-. Hiervan wordt de opdrachtgever voor deze activiteit geïnformeerd.

De overige bepalingen uit de algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn ten volle van toepassing op al onze samenwerkingsovereenkomsten die per mail gecommuniceerd worden.

De opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de opdracht opzeggen zonder opgaaf van reden. De opzegtermijn hiervoor is de huidige maand.

De opdrachtnemer factureert de kosten van de online marketing, tenzij anders is overeengekomen. De kosten worden schriftelijk overeengekomen en/of in de factuur benoemd.

Bij betalingsachterstanden van de opdrachtgever vervalt het recht op online marketing en onderhoud en kan opdrachtnemer de overeenkomst opschorten.

De overeenkomst is niet van toepassing op storingen veroorzaakt door virussen, stroomstoringen en onkundig gebruik door opdrachtgever.

Bij storingen of fouten veroorzaakt door stroomstoringen, virussen dan wel fouten van de opdrachtgever of haar hulppersonen heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

Artikel 7. Diensten

Betreffende de beschikbare diensten behoudt opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen. Er worden nooit garanties, enkel verwachtingen uitgesproken. In dit vakgebied zijn namelijk geen garanties mogelijk.

Gegevens over performance worden aangeleverd door verschillende platformen. Aan deze gegevens kunnen bij Houwen Online geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 8. Betalingstermijn

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige verrekening of schuldvergelijking van de facturen.

Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Daarbovenop is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd, begroot op 10% van de factuurbedragen, met steeds de mogelijkheid om de schade concreet te begroten.

In geval opdrachtgever in vereffening wordt gesteld, faillissement voor opdrachtgever wordt aangevraagd en/of verleend of sprake is van een gerechtelijk akkoord van betaling, zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Voor de Opdrachtgever gedane betalingen strekken in toepassing van art. 1254 BW steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle facturen die nog niet vervallen zouden zijn, worden evenwel onmiddellijk mee opeisbaar.

 

Artikel 9. Incassokosten

Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd de toekenning van de rechtsplegingsvergoeding in toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007.

 

Artikel 10. Opschorting, staking en ontbinding

De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd in toepassing van art. 1184 BW de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien.

De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 11. Levertijden

De levertijden dienen schriftelijk overeengekomen te worden, en gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en brengt opdrachtnemer niet in verzuim. Het verstrijken van een leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van het contract of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 12. Zorgplicht

De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

In het bijzonder draagt de opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie

De opdrachtgever verbindt zich om zo goed als mogelijk, opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden zijn verbintenis(sen) na te komen.

Bij wijzigingen, niet door de opdrachtnemer uitgevoerd, vervalt elk recht van de opdrachtgever op ondersteuning en garantie.

Indien de opdrachtgever werkt met illegale software, ontslaat dit de opdrachtnemer van iedere verbintenis op grond van het contract en op grond van de wet.

 

Artikel 13. Protesten, klachten en bewijs

Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium schriftelijk reclameren.

Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

Protesten betreffende facturen moeten binnen veertien dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke protesten niet opgeschort.

Artikel 14. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:

  1. a) fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;
  2. b) het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages, nieuwsbronnen, (deep)links of knipsels op het moment van monitoring;
  3. c) door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;
  4. d) voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;
  5. e) het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen;
  6. f) het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend;
  7. g) door storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.

Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 16. Niet toerekenbare tekortkoming

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in art. 1148 BW en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de (plaatsings)opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17. Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer.

 

Artikel 18. Duur overeenkomst en opzegging

Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is voor de periode van 1 jaar waarna deze automatisch met de periode van 1 jaar verlengd zal worden. Omdat de duur specifiek genoemd moet worden staat dit op deze manier geformuleerd. De overeenkomst duurt in de praktijk zo lang als de Opdrachtgever dit wil. De overeenkomst kan op elk moment opgezegd worden waarbij slechts betaling voor de huidige termijn vereist is. Dit betekent dat een opzegging op de eerste of de laatste dag van de maand dezelfde kosten draagt. Dit betekent ook dat de Opdrachtgever niet vastzit aan de dienstverlening. Indien er onbetaalde facturen bestaan is de Opdrachtgever natuurlijk gebonden aan de overeenkomst tot alle openstaande bedragen zijn voldaan.

 

Artikel 19.Overdracht en plichten

Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

 

Artikel 20. Nietigheid

Indien een artikel uit huidige algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard om welke redenen dan ook, houdt dit geenszins in dat de andere voorwaarden eveneens nietig zouden zijn. In dat geval blijft de inhoud van deze algemene voorwaarden geldig.

Artikel 21. Bevoegde rechter

Op alle onder deze voorwaarden gesloten contracten en op de contracten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.